اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 2 حوت , 1397