اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 28 قوس , 1397