اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 قوس , 1397