اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 17 قوس , 1397
bacteria :