اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 21 قوس , 1397
B۱۲ :