اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 دلو , 1398
۲۱میلیارددالری :