اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 24 قوس , 1397
۱۶کشته :