اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 قوس , 1397
۱میلیارد :