اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 13 اسد , 1399
 که :