اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 27 قوس , 1397