اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399
وزیر :