اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 ثور , 1397
می‌شکنم :