اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 حوت , 1396