اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 29 سنبله , 1397
تروریست :