اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 حمل , 1397