اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 1 قوس , 1398
«باجودیکه :