مطالب مرتبط:

چراغ خانه‌هایی که با «روشنایی» خاموش شد!

پیام آفتاب ای کاش این مردم به جای بزرگ کردن رهبران پوشالی روی فهم و درک سیاسی خود کار کنند تا دیگر مثل تظاهرات ۲ اسد سال ۱۳۹۵ تنها رها نشوند، دیگر هیچگاه مثل شب ۲ اسد سال ۱۳۹۵ بر مکان شهدای خود گریه نکنند و دیگر هیچگاه اجازه ندهند کسانی در قالب جنبش‌ها، احزاب و تشکل‌های دروغین جوانان آنها را به کام مرگ بفرستند جنبشی که نه تنها چراغی را روشن نکرد که چراغ خانه‌های زیادی را خاموش کرد

مطالب اخیر