مطالب مرتبط:

بی مسوولیتی رهبران باعث وقوع انفجار شد

وقوع انفجار در زمان تظاهرات جنبش روشنایی جان حدود تن را گرفت و زخمی بر جا گذاشت

مطالب اخیر