مطالب مرتبط:

آگاهان: نزدیکی طالبان با ایران سبب کاهش منابع مالی آنها شده‌است

پس از نشر گزارش ها در مورد تضعیف منابع مالی طالبان مسلح، برخی از تحلیل گران افغان نزدیکی طالبان با ایران، تقسیم...

مطالب اخیر