مطالب مرتبط:

ماتم روشنایی و پرچم نیمه برافراشتۀ افغانستان

حملۀ تاریک روز گذشته جنبش روشنایی را به خون کشید و افغانستان امروز یک‌بار دیگر شاهد ماتم بزرگی‌ست

مطالب اخیر