مطالب مرتبط:

قندوز همچنان آسیب‌پذیر و بحرانی

ماندگار نوشت نبردی سخت در اطراف قلعه زال قندوز، جریان دارد؛ نبردی که مشخص نیست سرانجام آن چه خواهد بود

مطالب اخیر