مطالب مرتبط:

اعتصاب موترداران و مسؤلیت دولت در قبال آن

سر مقاله: ديروز اتحاديه باربري گفته بود که از روز دوشنبه به دليل اخاذي نهادهاي دولتي از رانندگان اعتصاب عمومي م...

مطالب اخیر