مطالب مرتبط:

رهبران برای معرفی نامزد وزیران، باهم کنار نمی آیند

معاون اول مجلس نمایندگان، به حکومت وحدت ملی هشدار داده بود تازمانیکه نامزد وزیران جدید رابه مجلس معرفی نکنند، ب...

مطالب اخیر