مطالب مرتبط:

اعلام عضویت افغانستان در سازمان جهانی دولت‌داری شفاف

رئیس‌جمهورغنی، شمولیت افغانستان در مجمع بزرگ جهانی دولتداری شفاف را که ۷۰ کشور در راستای شفافیت و حساب‌دهی در عرصه‌های مختلف حکومت‌داری تلاش مشترک می‌نمایند، یک گام ارزنده دانست.

مطالب اخیر