مطالب مرتبط:

فرمان‌هاي تقنيني رئيس جمهور قرباني بازي‌هاي سياسي بيرون از مجلس شده است

معصومه خاوري، نماينده مجلس و عضو كميته مشترك، گفت فرمان تقنيني رئيس جمهور قرباني بازي‌هاي سياسي بيرون از مجلس شده است

مطالب اخیر