مطالب مرتبط:

افغانستان و سیاست یک بام و دو هوا!

اگر عربستان سعودی به خشونت ورزان طالبان کمک می کند تا به کشتار مردم ما بپردازد چرا باید در قبال دروغ هایی که می بافد حکومت گران کشور در دام آن دروغ ها قرار بیافتد

مطالب اخیر