مطالب مرتبط:

محور: حجم بازرگانی افغانستان

حجم بازرگانی افغانستان با کشورهای آسیانه میانه سی درصد افزایش یافته است.

مطالب اخیر