مطالب مرتبط:

آلمان 1.5 میلیارد افغانی به دولت افغانستان کمک می کند

پیام آفتاب: حکومت آلمان و افغانستان پروژه ای را روی دست گرفته اند که بر اساس آن درآمد در مناطق روستایی افزایش یافته و فرصت های شغلی ایجاد می گردد.

مطالب اخیر