مطالب مرتبط:

سلیم: اگر طالبان خواهان مذاکره اند از پیش شرط بگذرند

شورای عالی صلح در واکنش به خواسته های تازه طالبان از امریکا می گوید که هیچ پیش شرط برای رسیدن به صلح کمک نمی کند. عطا الرحمن سلیم معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که مجرای رسیدن ب...

مطالب اخیر