مطالب مرتبط:

خانم ربوده شدۀ هندی از چنگ ربایندگان آزاد گردید

جودیت دیسوزا تبعه هند که نزدیک به یک و نیم ماه پیش از شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده بود، رها ساخته شده است قوماندانی امنیه کابل می گوید این زن ناوقت روز جمعه در نتیج

مطالب اخیر