مطالب مرتبط:

آمار تلفات انفجار امروز در کابل به 268 کشته و زخمی افزایش یافت

انفجار در میان تظاهر کننده گان جنبش روشنایی در چوک دهمزنگ شهر کابل کشته و زخمی برجای گذاشتمحمد اسماعیل کاووسی مسوول روابط عامه وزارت صحت می گویدتا کنون از رویداد امروز کابل، کشته و زخمی به شفاخانه های استقلال،امنیت،سردارمحمد داوود خان،ابن سینا،علی آباد و ایمرجنسی کابل منتقل شده اندبه نقل از منبع ممکن شمار تلفات این رویداد افزایش یابد گفته می شود که حمله نخست در چوک دهمزنگ کابل ناشی از انفجاد مواد جاگزاری شده در یک کراچی آیسکریم بوده است،عامل انفجار دومی هم یک حمله کننده ی انتحاری گفته شده است اما فریدون عبیدی رییس تحقیقات جرایم جنایی قوماندانی زون آسمایی کابل در گفتگو با کلید می گویدتاکنون روشن نیست که این رویداد ناشی از چه گونه حمله بوده است اما یک انتحار کننده از سوی نیروهای امنیتی افغان در محل رویداد کشته شده استعبیدی تاکید دارد که در صورت تخلیه محل رویداد نیروهای امنیتی بررسی های شان را از ساحه آغاز می کنند

مطالب اخیر