مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: نسل آینده افغانستان باید با نسل گذشته ارتباط داشته باشد تا بتواند افتخارات تاریخی را لمس و تجربه کند

مطالب اخیر