مطالب مرتبط:

اعزام دومین گروه دیپلومات های جوان افغانستان به مسکو

دومین گروه جوانان دیپلمات افغان جهت اشتراک در برنامه تعلیمی «سیاست خارجی روسیه در دنیای رو به جهانی شدن» به مسکو اعزام شدند.

مطالب اخیر