مطالب مرتبط:

تصاویر/ تظاهرات امروز جنبش روشنایی که به خاک و خون کشیده شد

هزاران تن از هواداران جنبش روشنایی، مسیر جاده شهید مزاری تا میدان دهمزنگ کابل را راهپیمایی و در دهمزنگ

مطالب اخیر