مطالب مرتبط:

رد کمک پاکستان؛ خوب یا بد؟

حداقل نتیجه مثبتِ اظهارات رئیس جمهور کشور ما در کنفرانس قلب آسیا، این است که حدود ۳۲ کشور منطقه ای دولت پاکستان را به عنوان حامی و همکار ترویزم در منطقه خواهند شناخت و همین موضوع به انزوای بیشتر این کشور دامن خواهد زد که این برای دولت و مردم ما چیز کمی نیست و بلکه یک بُرد با ارزش است.

مطالب اخیر