مطالب مرتبط:

غنی: افغانستان خواهان داشتن روابط نیک با تمامی کشورها است

رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید، افغانستان خواهان داشتن روابط نیک با تمامی کشورهای جهان است. آقای غنی امروز در آغاز کمپاین تشویق جوانان برای کاریابی در کابل با اشاره به رد کمک مالی پنجص...

مطالب اخیر