مطالب مرتبط:

غنی: دشمنان مردم افغانستان به آرزو های خود نرسیده‌اند

رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید، از چهار تا ده ساعت وقت اش روزانه به رسیده گی وضعیت امنیتی افغانستان اختصاص داشته است. آقای غنی که امروز در نشست زیر نام برنامه های تشویقی جوانان به هد...

مطالب اخیر