مطالب مرتبط:

پاکستان، افغانستان ته له هند سره د دښمنۍ په هنداره کې ګوري

« افغانستان د هند په اشارو نه لوبیږي، بلکه پاکستان په سیمه کې افغانستان او نورو هېوادونو ته له هند سره د دښمنۍ په هنداره کې ګوري.»

مطالب اخیر