مطالب مرتبط:

افغانستان را سوریه دوم نسازیم

امید است سران حکومتی ما از گذشته های تاسفبار رابطه دور خویش با مردم پند بگیرند و آینده رابطه و پیوند با مردم خویش را بر اساس صداقت و خدمتگذاری به این ملت و این کشور پایه گذاری کنند؛ تا مردم هم آنها را بهتر باور کنند و همه با هم کشور خویش را از لوث وجود داعش و امثال آن پاک کنند.

مطالب اخیر