مطالب مرتبط:

ناتو دربارۀ افغانستان فردا گفت‌وگو خواهد کرد

دبیر کل ناتو می‌گوید که وزیران خارجۀ ناتو فردا درباره افغانستان گفت‌وگو خواهند کرد. دبیر کل ناتو در آغاز این نشست دو روزه تأکید ورزید که افغانستان هنوزهم مشمول آجندای ناتو است و درنشست فردا چالش‌ها دربرابر این کشور به بررسی گرفته خواهند شد.

مطالب اخیر