مطالب مرتبط:

شدت نگرانی ها از رهایی ۲۶۰۰ زندانی خطرناک زیر نام زندانیان حزب اسلامی در مجلس

شماری از اعضای مجلس نمایندگان نگرانی‌های پیهم خویش را از رهایی زندانیان خطرناک در پوشش زندانیان حزب اسلامی مطرح می‌کنند.

مطالب اخیر