مطالب مرتبط:

طعمه قرار دادن اطفال برای نزدیک شدن به نظامیان

یک زن تروریست داعشی به منظور نزدیک شدن به نیروهای امنیتی و انفجار خود، سه طفل نگون بخت را طعمه قرار داد.

مطالب اخیر