مطالب مرتبط:

بررسی میزان مساعدت های زمستانی با بیجا شده گان کشور

بمنظور هماهنگی مساعدت های زمستانی برای بی جاشده گان، جلسه سه جانبه ، دیروز در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دایر شد.

مطالب اخیر