مطالب مرتبط:

بحران امنیتی افغانستان موجب تجدید حیات تروریست ها گشته است

مقاله: مقامات رسمي افغان و امريکايي مي گويند بحران امنيتي افغانستان فرصت هاي تازه اي به القاعده، داعش و ساير گروه هاي افراطي داده است. نگراني هاي جديدي ابراز شده که هدف اصلي امريکا که همان از بين بردن پناهگاه هاي تروريستان...

مطالب اخیر