مطالب مرتبط:

دقايق پيش انفجاری در ميان تظاهركنندگان رخ داد

دقایق پیش صدای انفجاری از چوک دهمزنک شهر کابل شنیده شد در این محل شمار زیادی از هواداران جنبش روشنایی تجمع کرده بودند

مطالب اخیر