مطالب مرتبط:

یوناما: در مرکزهای تربیۀ کودکان در افغانستان تغییرات مثبتی به میان آمده

سازمان ملل متحد می‌گوید وضعیت در مرکزهای اصلاح و تربیۀ کودکان که از موجودیت نیازمندی‌های مبرم می‌باشد، به‌بود یافته‌است.

مطالب اخیر