مطالب مرتبط:

تظاهرات‌کنندگان جنبش روشنایی خیمه های تحصن برپا کردند

تظاهرات کنندگان جنبش روشنایی صبح امروز در پیوند به تغییر مسیر لین برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان به افغانستان دست به مظاهره زدند و در چوک دهمزنگ خیمه های تحصن برپا کردند

مطالب اخیر