مطالب مرتبط:

فسخ قرارداد واردات آرد از پاکستان دروغ بود

عمر زاخیل وال گزارش فسخ قرارداد بین افغانستان و پاکستان مبنی بر واردات آرد را رد کرد و افزود افغانستان خواهان گسترش روابط با پاکستان به خصوص در زمینه تجارت می باشد

مطالب اخیر