مطالب مرتبط:

چرا ستره محکمه نتوانسته در مورد موضوع استیضاح وزرا تصمیم بگیرد؟

حدود ۲۰ روز پیش حکومت موضوع استیضاح وزیران از سوی ولسی جرگه را برای تفسیر به ستره محکمه راجع ساخت اما تا هنوز ستره محکمه در این باره تصمیم نگرفته است. شماری از کارشناسان سیاسی می گویند، ستر...

مطالب اخیر