مطالب مرتبط:

جنبش روشنایی یا جنبش تاریکی؟

درست زمانیکه شورای وزیران مصمم به انتقال برق کیلوات پروژه بزرگ اقتصادی توتاپ از مسیر سالنگ شدند و به آن مهر تاید زدند، گروهی بنام جنبش روشنایی داد از بی عدالتی زدند شواری عالی مردمی جنبش روشنایی خواهان تغیر مسیر پروژه توتاپ از راه سالنگ به بامیان شدند به گفته آنان حکومت همواره با مناطق مرکزی کشور بی مهری کرده و هیچ توجه به تغیر و بهبود زنده گی مرکز نشینان کشور نکرده است و به همین ملحوظ دست به راه اندازی گرده همایی وسیع زدند شورا رهبری جنبش روشنایی تغیر مسیر پروژه توتاپ از سالنگ به بامیان را خط قرمز برای حکومت وحدت ملی تعین کردند

مطالب اخیر